Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı

GÖREV TANIMI
Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı Görev ve Sorumlulukları:

Devletçe yaptırılacak demiryolları, lojistik köy, merkez veya üsler, limanlar, barınaklar, kıyı yapıları, hava meydanları, bu ulaştırma altyapıları ile sanayi siteleri, fabrikalar, rafineriler, endüstriyel tesisler, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, maden ocakları, sanayi kuruluşları ve benzeri tesislerin demiryolları ile bağlantısını sağlamak üzere iltisak hatlarını yapmak ve/veya yaptırmak, gerekli görülmesi halinde karayolu bağlantılarını tesis etmek ve/veya ettirmek, teleferik, finiküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemi, deniz altından ulaşımı ve haberleşmeyi sağlayıcı altyapı projeleri; denizleri, gölleri, nehirleri birbirine bağlayarak suyolu işlevi görecek kanal ve benzeri altyapı projeleri; denetim yapmak veya yaptırmak amacıyla gerekli her türlü fiziki ve teknik altyapı ve tesisleri ile gerekli görülmesi hâlinde tüm bu tesislerin karayolu bağlantıları, elektrik nakil hatları ve su isale hatları bünyesindeki sektörlerce üretilen projelerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazların ilgili yasa ve mevzuatına göre kamulaştırma ve mülkiyeti ilgilendiren diğer işlemlerini yürüten bir ihtisas birimidir. Maliye Hazinesi adına yapılan, bu işlemleri bünyesinde bulunan;

1-Harita ve CBS Şube Müdürlüğü

2-Emlak Tahsis ve İşlem Takip Şube Müdürlüğü

3-Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nce yürütülmektedir.

Harita ve CBS Şube Müdürlüğü Görev ve Sorumlulukları:

a.Bakanlığımız Yatırım Programı göz önünde bulundurularak, her yıl kamulaştırma için programlanan işleri izlemek, gecikme ve aksamaları önlemek üzere girişimlerde bulunmak ve kamulaştırmayla ilgili Bütçe ve programları diğer ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlamak,

b.Kamulaştırma ile ilgili her türlü faaliyet ve işlemlerin, Kanun ve mevzuat hükümlerine göre birlik, bütünlük içerisinde yürütülmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

c.İlgili sektörlerce hazırlanan projelerin vaziyet planları esas alınarak Kadastro mevzuatı doğrultusunda, ihtiyaç duyulması halinde Uydu görüntüsü ve hava fotoğrafları temin ederek, Kadastro paftaları ve memleket nirengisine dayalı olarak kamulaştırma ve irtifak hakkı tesisi planları ile ifraz planlarını yapmak veya yaptırmak,

d.Kamulaştırmaya tabi tutulacak taşınmazların kamulaştırma sınırları tespit ve işaretlenmesi işini yapmak veya yaptırmak,

e.Kamulaştırmaya tabi tutulacak taşınmazlarla ilgili olarak; muhtelif yasalarla değişiklik ve ilave hükümler konulan Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili hükmü gereğince, Bakanlık Kamulaştırma kararı ve Kamu yararı kararı sağlamak veya Tasdikli plan ve projeye göre kamulaştırmaya başlama oluru almak,

f.Kadastro görmemiş ve tapuda tescilli olamayan taşınmazlarla ilgili olarak mahallinde malik tespiti çalışmalarında bulunmak, kamulaştırma ve irtifak hakkı tesisi planını hazırlamak suretiyle söz konusu taşınmazların Tapu Sicil Mevzuatı gereğince tapu ile uyumuyla kısmen veya tamamen tapuya tescil işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

g.Kamulaştırılacak veya irtifak hakkı tesisi edilecek taşınmazların; mahallinde tapu kayıtlarının çıkartılması, malik, zilyet ve yasal varislerinin tespit edilmesi, adres tespiti, vergi beyanlarının çıkartılması ve taşınmazlara ait muhdesat ve müştemilatın da dikkate alınarak tahmini bedelini tespit etmeye yönelik araştırmalar yapması ile bunların sonuçlandırılmasını sağlamak,

h.Kamulaştırılacak ve irtifak hakkı tesisi edilecek taşınmazların; ifraz planlarını ve beyannamelerin, ilgili Kadastro Müdürlüğünde büro ve arazi kontrollerini yaptırarak ifraz işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

i.2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7 ve 31.b maddeleri hükmünce kamulaştırmaya tabi tutulacak taşınmazlara bir hakkın zayi olmasını önlemek maksadıyla tapuda şerh konulmasını sağlamak,

j.Kamulaştırma hizmetleri yürütülmesi sonucunda meydana gelecek her türlü şikâyeti inceleyip ilgilisine ve yetkili makamlara bilgi vermek,

k.Ulaşım altyapısı tesisleri için ihtiyaç duyulan alanlara tesadüf eden orman ve maden ruhsat sahaları izinlerini almak,

l.Genel Müdürlüğümüzün projelerinin coğrafi bir altlıkta etüt ve yapımının yürütüleceği, taşınmazlarının yönetileceği bir Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için coğrafi verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ile yazılım ve donanımı belirleyerek ulusal ve uluslararası standartlarda geliştirmek ve etkin kullanımını sağlamak,

m.Görev alanı kapsamında kalan işlerle ilgili olarak; Devlet ormanları, Milli parklar, Mera niteliğindeki alanlarda, hazinenin özel mülkiyetindeki ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde ve Maden Kanunu kapsamındaki yapı ve inşaat ham maddelerinin üretimine yönelik olarak gerekli olan sahalarda, ilgili mevzuatına göre alınması gereken işin, vasıf değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek,

n.Genel Müdürlüğümüzce yürütülen kamulaştırma işlemlerinde kullanılan TAKPAS ve MERNİS’e erişimi sağlayan yazılımlar için ilgili kamu ve kuruluşlarla yapılacak protokol işlemlerini yürütmek, 

o.Genel Müdürlüğün taşınmaz mülkiyeti ile ilgili konuları içeren sözleşme ve protokollerindeki usul ve esaslarla ilgili görüş bildirmek,

p.Bölge müdürlükleri tarafından yukarda belirtilen çalışmaları yönlendirmek ve izlemek,

q.Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.Emlak Tahsis ve İşlem Takip Şube Müdürlüğü Görev ve Sorumlulukları:

a.Kamulaştırma ile ilgili her türlü faaliyet ve işlemlerin, Kanun ve mevzuat hükümlerine göre birlik, bütünlük içerisinde yürütülmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

b.Özel mülkiyetten kamulaştırma suretiyle Hazineye kazandırılan taşınmazlar ile Hazineye ait taş, kum ve çakıl ocaklarının idare lehine tahsis işlemlerini, Maliye Bakanlığı nezdinde takip etmek ve sonuçlandırmak,

c.Ariyet sahaları; taş, kum, çakıl ocaklarının zarar, ziyan, hasar ve tazminat bedellerinin yasal çerçevede ödenmesini sağlamak veya bunlara sebebiyet veren Yüklenici firma aleyhine sözleşme gereği rücu etme hakkını kullanmak. Ayrıca bu sahalarla ilgili ruhsat alma işlemlerini takip etmek,

d.Kamulaştırma nedeniyle devam eden davalarla ilgili mahkeme kararları gereği doğan ilama bağlı alacakların ödenmesi ile ilgili gerekli işlemleri yapmak,

e.Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri ile işbirliği içinde kamulaştırma kanun, mevzuat ve hizmetleri ile ilgili her personelin hizmet içi eğitimini planlamak, programlamak ve gerçekleştirmek,

f.Kamulaştırma hizmetleri yürütülmesi sonucunda meydana gelecek her türlü şikâyeti inceleyip ilgilisine ve yetkili makamlara bilgi vermek,

g.Anlaşma yolu ile gerçekleştirilen satın almaların, ilgili tapu müdürlüklerinde rıza-i ferağ işlemlerini takip etmek,

h.Maliye Hazinesi adına tescili sağlanacak taşınmazların işlemlerini ilgili Milli Emlak müdürlükleri adına takip etmek,

i.Maliye Hazinesi adına tescili gereken tapu kaydının İdare adına tahsis edilmesi, envanterlerin tutulması, bu taşınmazların mali tablolarda gösterilmesi, işletmeci idarelere devrini işlemlerini takip etmek,

j.Genel Müdürlüğün taşınmaz mülkiyeti ile ilgili konuları içeren sözleşme ve protokollerindeki usul ve esaslarla ilgili görüş bildirmek,

k.Bölge müdürlükleri tarafından yukarıda belirtilen çalışmaları yönlendirmek ve izlemek,

l.Yıllık izin ve rapor alan personelin işlemlerini takip etmek,

m.Kırtasiye ve demirbaş malzemelerinin teminini sağlamak,

n.Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Görev ve Sorumlulukları:

a.Bakanlığımız Yatırım Programı göz önünde bulundurularak, her yıl kamulaştırma için programlanan işleri izlemek, gecikme ve aksamaları önlemek üzere girişimlerde bulunmak ve kamulaştırmayla ilgili Bütçe ve programları diğer ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlamak,

b.Kamulaştırma ile ilgili her türlü faaliyet ve işlemlerin, Kanun ve mevzuat hükümlerine göre birlik, bütünlük içerisinde yürütülmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

c.Kamulaştırılacak veya irtifak hakkı tesisi edilecek taşınmazların; mahallinde tapu kayıtlarının çıkartılması, malik, zilyet ve yasal varislerinin tespit edilmesi, adres tespiti, vergi beyanlarının çıkartılması ve taşınmazlara ait muhdesat ve müştemilatın da dikkate alınarak tahmini bedelini tespit etmeye yönelik araştırmalar yapması ile bunların sonuçlandırılmasını sağlamak,

d.2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7 ve 31.b maddeleri hükmünce kamulaştırmaya tabi tutulacak taşınmazlara bir hakkın zayi olmasını önlemek maksadıyla tapuda şerh konulmasını sağlamak,

e.Kamulaştırmaya tabi tutulacak taşınmazların tahmini bedelini tespit etmek ve taşınmaz malikleriyle kamulaştırma bedeline ilişkin pazarlık yapacak Kıymet Takdir Komisyonu ile Uzlaşma Komisyonu oluşturmak,

f.Kıymet Takdir Komisyonunca tespit edilen tahmini bedeli belirtmeksizin kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz mal, kaynak veya bunların üzerindeki irtifak hakların pazarlıkla satın almak istediğini taşınmaz malikleri ve ilgilerine bildirme işlemlerini yürütmek,

g.Kamulaştırma bedeli üzerinde anlaşmaya varılan taşınmaz maliklerinin idare adına tapuda ferağ verme ve kamulaştırma bedelinin ödenmesi işlemlerini sonuçlandırarak anlaşma sağlanmayan taşınmazlarla ilgili bedel tespiti ve tescil istemli davaları açtırmak ve takip etmek ve neticesine göre işlemleri yürütmek,

h.Kamu tüzel kişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkına ihtiyaç duyulması durumunda; ilgili idareler arasında muvafakat sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek. Bu sağlanmadığı takdirde hukuki işlemleri çalıştırmak suretiyle sonuca varmak,

i.Kamulaştırma işlemlerine yönelik idare aleyhine açılacak Adli ve İdari davaları takip etmek, sonuçlarına göre gerekli önlem ve tedbirleri almak,

j.Söz konusu projenin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan malzemenin temini amacıyla; özel mülkiyete konu taşınmazların kamulaştırma veya 9 Şubat 1331 tarihli yasa gereği Muvakkat İşgal yoluyla tüm işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,

k.Ariyet sahaları; taş, kum, çakıl ocaklarının zarar, ziyan, hasar ve tazminat bedellerinin yasal çerçevede ödenmesini sağlamak veya bunlara sebebiyet veren Yüklenici firma aleyhine sözleşme gereği rücu etme hakkını kullanmak. Ayrıca bu sahalarla ilgili ruhsat alma işlemlerini takip etmek,

l.Kamulaştırma hizmetleri yürütülmesi sonucunda meydana gelecek her türlü şikâyeti inceleyip ilgilisine ve yetkili makamlara bilgi vermek,

m.Görev alanı kapsamında kalan işlerle ilgili olarak; Devlet ormanları, Milli parklar, Mera niteliğindeki alanlarda, hazinenin özel mülkiyetindeki ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde ve Maden Kanunu kapsamındaki yapı ve inşaat ham maddelerinin üretimine yönelik olarak gerekli olan sahalarda, ilgili mevzuatına göre alınması gereken işin, vasıf değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek,

n.Genel Müdürlüğün taşınmaz mülkiyeti ile ilgili konuları içeren sözleşme ve protokollerindeki usul ve esaslarla ilgili görüş bildirmek,

o.Bölge müdürlükleri tarafından yukarda belirtilen çalışmaları yönlendirmek ve izlemek,

p.Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

İLETİŞİM

ADRES:

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı

Hakkı Turayliç Caddesi No: 5  B Blok Kat: 4 06338 Emek/Çankaya/ANKARA


Tel: (0312) 203 15 62 (Daire Başkanlığı)

       (0312) 203 15 63 (Sekretarya)

       (0312) 203 17 98 (Kamulaştırma Şb. Md.)

       (0312) 203 16 03 (Harita Şb. Md.)

       (0312) 203 15 47 (İzinler ve Tahsisler Sb. Md.)

       (0312) 203 15 98 (Envanter, Kayıt ve CBS Şb. Md.)

 

Faks: (0312) 203 14 72

          (0312) 203 14 66