Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı

GÖREV TANIMI
Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı

Devletçe yaptırılacak demiryolları, lojistik köy, merkez veya üsler, limanlar, barınaklar, kıyı yapıları, hava meydanları, bu ulaştırma altyapıları ile sanayi siteleri, fabrikalar, rafineriler, endüstriyel tesisler, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, maden ocakları, sanayi kuruluşları ve benzeri tesislerin demiryolları ile bağlantısını sağlamak üzere yapılacak iltisak hatları gerekli görülmesi halinde tesis edilecek karayolu bağlantıları teleferik, finiküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemi, deniz altından ulaşımı ve haberleşmeyi sağlayıcı altyapı projeleri; denizleri, gölleri, nehirleri birbirine bağlayarak suyolu işlevi görecek kanal ve benzeri altyapı projeleri; denetim yapmak veya yaptırmak amacıyla gerekli her türlü fiziki ve teknik altyapı ve tesisleri ile gerekli görülmesi hâlinde tüm bu tesislerin karayolu bağlantıları, elektrik nakil hatları ve su isale hatları bünyesindeki sektörlerce üretilen projelerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazları, ilgili mevzuatına göre kamulaştırma ve mülkiyeti ilgilendiren diğer işlemleri yürüten bir ihtisas birimi olup Maliye Hazinesi adına yapılan bu işlemleri bünyesinde bulunan;
1- Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
2- Harita Şube Müdürlüğü,
3- İzinler ve Tahsisler Şube Müdürlüğü,
4- Envanter, Kayıt ve CBS Şube Müdürlüğü
ile yerine getirir.

Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Bakanlık Yatırım Programı göz önünde bulundurularak her yıl kamulaştırma için programlanan işlerin izlenmesi, gecikme ve aksamaları önlemek üzere girişimlerde bulunulması ve kamulaştırmayla ilgili bütçe ve programları diğer ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlanmasını sağlamak,
b) Kamulaştırma ile ilgili her türlü faaliyet ve işlemlerin, mevzuat hükümlerine göre birlik, bütünlük içerisinde yürütülmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
c)
d) İlgili sektörlerce hazırlanan projelerin vaziyet planları esas alınarak kadastro mevzuatı doğrultusunda, ihtiyaç duyulması halinde uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarını temin ederek, kadastro paftaları ve memleket nirengisine dayalı olarak kamulaştırma ve irtifak hakkı tesisi planları ile ifraz planlarını yapmak veya yaptırmak,
e) Kamulaştırmaya tabi tutulacak taşınmazların kamulaştırma sınırlarının tespit ve işaretlenmesi işini yapmak veya yaptırmak,
f) Kamulaştırmaya tabi tutulacak taşınmazlarla ilgili olarak; muhtelif yasalarla değişiklik yapılan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili hükmü gereğince, Bakanlık kamulaştırma kararı ve kamu yararı kararı alınmasını sağlamak veya tasdikli plan ve projeye göre kamulaştırmaya başlama oluru almak,
g) Kadastro görmemiş ve tapuda tescilli olmayan taşınmazlarla ilgili olarak mahallinde malik tespiti çalışmalarında bulunmak, kamulaştırma ve irtifak hakkı tesisi planını hazırlamak suretiyle söz konusu taşınmazların tapu sicil mevzuatı gereğince tapu ile uyumuyla kısmen veya tamamen tapuya tescil işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
h) Kamulaştırılacak veya irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazların; mahallinde tapu kayıtlarının çıkartılması, malik, zilyet ve yasal varislerinin tespit edilmesi, adres tespiti, vergi beyanlarının çıkartılması ve taşınmazlara ait muhdesat ve müştemilatın da dikkate alınarak tahmini bedelini tespit etmeye yönelik araştırmalar yapması ile bunların sonuçlandırılmasını sağlamak,
i) Kamulaştırılacak ve irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazların; ifraz planları ve beyannamelerini, ilgili Kadastro Müdürlüğünde büro ve arazi kontrollerini yaptırarak ifraz işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
j) Kamulaştırmaya tabi tutulacak taşınmazlara, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7 nci ve 31 inci maddesinin (b) bendi hükümlerince, bir hakkın zayi olmasını önlemek maksadıyla tapuda şerh konulmasını sağlamak,
k) Kamulaştırma hizmetlerinin yürütülmesi sonucunda meydana gelecek her türlü şikâyeti inceleyip ilgilisine ve yetkili makamlara bilgi vermek, 
l) Ulaşım altyapısı tesisleri için ihtiyaç duyulan alanlara tesadüf eden orman ve maden ruhsat sahaları izinlerini almak,
m) Genel Müdürlüğün projelerinin coğrafi bir altlıkta etüt ve yapımının yürütüleceği, taşınmazlarının yönetileceği bir Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için coğrafi verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ile yazılım ve donanımı belirleyerek ulusal ve uluslararası standartlarda geliştirmek ve etkin kullanımını sağlamak,
n) Görev alanı kapsamında kalan işlerle ilgili olarak; devlet ormanları, milli parklar, mera niteliğindeki alanlarda, hazinenin özel mülkiyetindeki ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde ve Maden Kanunu kapsamındaki yapı ve inşaat ham maddelerinin üretimine yönelik olarak gerekli olan sahalarda, ilgili mevzuatına göre alınmasını gereken işin, vasıf değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
o) Genel Müdürlükçe yürütülen kamulaştırma işlemlerinde kullanılan TAKPAS ve MERNİS’e erişimi sağlayan yazılımlar için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak protokol işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 
p) Genel Müdürlüğün taşınmaz mülkiyeti ile ilgili konuları içeren sözleşme ve protokollerindeki usul ve esaslarla ilgili görüş bildirilmesini sağlamak,
q) Özel mülkiyetten kamulaştırma suretiyle Hazineye kazandırılan taşınmazlar ile Hazineye ait taş, kum ve çakıl ocaklarının İdare lehine tahsis işlemlerini, Maliye Bakanlığı nezdinde takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
r) Ariyet sahaları; taş, kum, çakıl ocaklarının zarar, ziyan, hasar ve tazminat bedellerinin yasal çerçevede ödenmesini sağlamak veya bunlara sebebiyet veren yüklenici firma aleyhine sözleşme gereği rücu etme hakkını kullanmak. Ayrıca bu sahalarla ilgili ruhsat alma işlemlerinin takip edilmesini sağlamak,
s) Kamulaştırma nedeniyle devam eden davalarla ilgili mahkeme kararları gereği doğan ilama bağlı alacakların ödenmesi ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
t) Genel Müdürlüğün ilgili birimleri ile işbirliği içinde kamulaştırma kanun, mevzuat ve hizmetleri ile ilgili her personelin hizmet içi eğitiminin planlanmasını, programlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
u) Anlaşma yolu ile gerçekleştirilen satın alınmaların, ilgili tapu müdürlüklerinde rıza-i ferağ işlemlerinin takip edilmesini sağlamak,
v) Maliye Hazinesi adına tescili sağlanacak taşınmazların işlemlerini ilgili Milli Emlak Müdürlükleri adına takip edilmesini sağlamak,
w) Maliye Hazinesi adına tescili gereken tapu kaydının İdare adına tahsis edilmesini, envanterlerin tutulmasını, bu taşınmazların mali tablolarda gösterilmesini, işletmeci İdarelere devir işlemlerinin takip edilmesini sağlamak,
x) Bölge Müdürlükleri tarafından yukarıda belirtilen çalışmaların yönlendirilmesi ve izlenmesini sağlamak,
y) Kamulaştırmaya tabi tutulacak taşınmazların tahmini bedelini tespit edilmesini ve taşınmaz malikleriyle kamulaştırma bedeline ilişkin pazarlık yapacak Kıymet Takdir Komisyonu ile Uzlaşma Komisyonu oluşturulmasını sağlamak,
z) Kıymet Takdir Komisyonunca tespit edilen tahmini bedeli belirtmeksizin kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz mal, kaynak veya bunların üzerindeki irtifak haklarını pazarlıkla satın almak istediğini taşınmaz malikleri ve ilgililerine bildirme işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
aa) Kamulaştırma bedeli üzerinde anlaşmaya varılan taşınmaz maliklerinin İdare adına tapuda ferağ verme ve kamulaştırma bedelinin ödenmesi işlemlerini sonuçlandırarak anlaşma sağlanmayan taşınmazlarla ilgili bedel tespitini ve tescil istemli davaları açtırmak ve takip etmek ve neticesine göre işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
bb) Kamu tüzel kişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkına ihtiyaç duyulması durumunda; ilgili İdareler arasında muvafakat sağlanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak. Bu sağlanamadığı takdirde hukuki işlemleri çalıştırmak suretiyle sonuca varmak,
cc) Kamulaştırma işlemlerine yönelik İdare aleyhine açılacak adli ve idari davaları takip edilmesini, sonuçlarına göre gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasını sağlamak,
dd) Söz konusu projenin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan malzemenin temini amacıyla; özel mülkiyete konu taşınmazların kamulaştırma veya 09/02/1331 tarihli kanun gereği muvakkat işgal yoluyla tüm işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

(1) Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Bakanlık Yatırım Programı göz önünde bulundurularak, her yıl kamulaştırma için programlanan işleri izlemek, gecikme ve aksamaları önlemek üzere girişimlerde bulunmak ve kamulaştırmayla ilgili bütçe ve programları diğer ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlamak,
b) Kamulaştırma ile ilgili her türlü faaliyet ve işlemlerin, mevzuat hükümlerine göre birlik, bütünlük içerisinde yürütülmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
c) Kamulaştırılacak veya irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazların; mahallinde tapu kayıtlarının çıkartılması, malik, zilyet ve yasal varislerinin tespit edilmesi, adres tespiti, vergi beyanlarının çıkartılması ve taşınmazlara ait muhdesat ve müştemilatın da dikkate alınarak tahmini bedelini tespit etmeye yönelik araştırmalar yapılması ile bunların sonuçlandırılmasını sağlamak,
ç) Kamulaştırmaya tabi tutulacak taşınmazlara, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7 nci ve 31 inci maddesinin (b) bendi hükümlerince, bir hakkın zayi olmasını önlemek maksadıyla tapuda şerh konulmasını sağlamak,
d) Kamulaştırmaya tabi tutulacak taşınmazların tahmini bedelini tespit etmek ve taşınmaz malikleriyle kamulaştırma bedeline ilişkin pazarlık yapacak Kıymet Takdir Komisyonu ile Uzlaşma Komisyonu oluşturmak,
e) Kıymet Takdir Komisyonunca tespit edilen tahmini bedeli belirtmeksizin kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz mal, kaynak veya bunların üzerindeki irtifak haklarını pazarlıkla satın almak istediğini taşınmaz malikleri ve ilgililerine bildirme işlemlerini yürütmek,
f) Kamulaştırma bedeli üzerinde anlaşmaya varılan taşınmaz maliklerinin İdare adına tapuda ferağ verme ve kamulaştırma bedelinin ödenmesi işlemlerini sonuçlandırarak anlaşma sağlanmayan taşınmazlarla ilgili bedel tespiti ve tescil istemli davaları açtırmak ve takip etmek ve neticesine göre işlemleri yürütmek,
g) Kamu tüzel kişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkına ihtiyaç duyulması durumunda; ilgili İdareler arasında muvafakat sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek. Bu sağlanamadığı takdirde hukuki işlemleri çalıştırmak suretiyle sonuca varmak,
ğ) Kamulaştırma işlemlerine yönelik İdare aleyhine açılacak adli ve idari davaları takip etmek, sonuçlarına göre gerekli önlem ve tedbirleri almak,
h) Söz konusu projenin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan malzemenin temini amacıyla; özel mülkiyete konu taşınmazların kamulaştırma veya 09/02/1331 tarihli kanun gereği muvakkat işgal yoluyla tüm işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
ı) Ariyet sahaları; taş, kum, çakıl ocaklarının zarar, ziyan, hasar ve tazminat bedellerinin yasal çerçevede ödenmesini sağlamak veya bunlara sebebiyet veren yüklenici firma aleyhine sözleşme gereği rücu etme hakkını kullanmak. Ayrıca bu sahalarla ilgili ruhsat alma işlemlerini takip etmek,
i) Kamulaştırma hizmetlerinin yürütülmesi sonucunda meydana gelecek her türlü şikâyeti inceleyip ilgilisine ve yetkili makamlara bilgi vermek,
j) Görev alanı kapsamında kalan işlerle ilgili olarak; devlet ormanları, milli parklar, mera niteliğindeki alanlarda, hazinenin özel mülkiyetindeki ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde ve Maden Kanunu kapsamındaki yapı ve inşaat ham maddelerinin üretimine yönelik olarak gerekli olan sahalarda, ilgili mevzuatına göre alınması gereken işin, vasıf değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek,
k) Genel Müdürlüğün taşınmaz mülkiyeti ile ilgili konuları içeren sözleşme ve protokollerindeki usul ve esaslarla ilgili görüş bildirmek,
l) Bölge Müdürlükleri tarafından yukarda belirtilen çalışmaları yönlendirmek ve izlemek,
m) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Harita Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Bakanlık Yatırım Programı göz önünde bulundurularak her yıl kamulaştırma için programlanan işleri izlemek, gecikme ve aksamaları önlemek üzere girişimlerde bulunmak ve kamulaştırmayla ilgili bütçe ve programları diğer ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlamak,
b) Kamulaştırma ile ilgili her türlü faaliyet ve işlemlerin, Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine göre birlik, bütünlük içerisinde yürütülmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
c) İlgili sektörlerce hazırlanan projelerin vaziyet planları esas alınarak kadastro mevzuatı doğrultusunda, ihtiyaç duyulması halinde uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarını temin ederek, kadastro paftaları ve memleket nirengisine dayalı olarak kamulaştırma ve irtifak hakkı tesisi planları ile ifraz planlarını yapmak veya yaptırmak,
ç) Kamulaştırmaya tabi tutulacak taşınmazların kamulaştırma sınırlarının tespit ve işaretlenmesi işini yapmak veya yaptırmak,
d) Kamulaştırmaya tabi tutulacak taşınmazlarla ilgili olarak; muhtelif yasalarla değişiklik yapılan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili hükmü gereğince, Bakanlık kamulaştırma kararı ve kamu yararı kararı alınmasını sağlamak veya tasdikli plan ve projeye göre kamulaştırmaya başlama oluru almak,
e) Kadastro görmemiş ve tapuda tescilli olmayan taşınmazlarla ilgili olarak mahallinde malik tespiti çalışmalarında bulunmak, kamulaştırma ve irtifak hakkı tesisi planını hazırlamak suretiyle söz konusu taşınmazların tapu sicil mevzuatı gereğince tapu ile uyumuyla kısmen veya tamamen tapuya tescil işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
f) Kamulaştırılacak veya irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazların; mahallinde tapu kayıtlarının çıkartılması, malik, zilyet ve yasal varislerinin tespit edilmesi, adres tespiti, vergi beyanlarının çıkartılması ve taşınmazlara ait muhdesat ve müştemilatın da dikkate alınarak tahmini bedelini tespit etmeye yönelik araştırmalar yapması ile bunların sonuçlandırılmasını sağlamak,
g) Kamulaştırılacak ve irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazların; ifraz planları ve beyannamelerini, ilgili Kadastro Müdürlüğünde büro ve arazi kontrollerini yaptırarak ifraz işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
ğ) Kamulaştırmaya tabi tutulacak taşınmazlara, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7 nci ve 31 inci maddesinin (b) bendi hükümlerince, bir hakkın zayi olmasını önlemek maksadıyla tapuda şerh konulmasını sağlamak,
h) Kamulaştırma hizmetlerinin yürütülmesi sonucunda meydana gelecek her türlü şikâyeti inceleyip ilgilisine ve yetkili makamlara bilgi vermek,
i) Genel Müdürlüğün taşınmaz mülkiyeti ile ilgili konuları içeren sözleşme ve protokollerindeki usul ve esaslarla ilgili görüş bildirmek,
j) Bölge Müdürlükleri tarafından yukarda belirtilen çalışmaları yönlendirmek ve izlemek,
k) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

(3) İzinler ve Tahsisler Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kamulaştırma ile ilgili her türlü faaliyet ve işlemlerin, mevzuat hükümlerine göre birlik, bütünlük içerisinde yürütülmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
b) Özel mülkiyetten kamulaştırma suretiyle Hazineye kazandırılan taşınmazlar ile Hazineye ait taş, kum ve çakıl ocaklarının İdare lehine tahsis işlemlerini, Maliye Bakanlığı nezdinde takip etmek ve sonuçlandırmak,
c) Ariyet sahaları; taş, kum, çakıl ocaklarının zarar, ziyan, hasar ve tazminat bedellerinin yasal çerçevede ödenmesini sağlamak veya bunlara sebebiyet veren yüklenici firma aleyhine sözleşme gereği rücu etme hakkını kullanmak. Ayrıca bu sahalarla ilgili ruhsat alma işlemlerini takip etmek,
ç) Kamulaştırma nedeniyle devam eden davalarla ilgili mahkeme kararları gereği doğan ilama bağlı alacakların ödenmesi ile ilgili gerekli işlemleri yapmak,
d) Genel Müdürlüğün ilgili birimleri ile işbirliği içinde kamulaştırma kanun, mevzuat ve hizmetleri ile ilgili her personelin hizmet içi eğitimini planlamak, programlamak ve gerçekleştirmek,
e) Kamulaştırma hizmetlerinin yürütülmesi sonucunda meydana gelecek her türlü şikâyeti inceleyip ilgilisine ve yetkili makamlara bilgi vermek,
f) Anlaşma yolu ile gerçekleştirilen satın almaların, ilgili tapu müdürlüklerinde rıza-i ferağ işlemlerini takip etmek,
g) Maliye Hazinesi adına tescili sağlanacak taşınmazların işlemlerini ilgili Milli Emlak Müdürlükleri adına takip etmek,
ğ) Maliye Hazinesi adına tescili gereken tapu kaydının İdare adına tahsis edilmesi, envanterlerin tutulması, bu taşınmazların mali tablolarda gösterilmesi, işletmeci İdarelere devir işlemlerini takip etmek,
h) Genel Müdürlüğün taşınmaz mülkiyeti ile ilgili konuları içeren sözleşme ve protokollerindeki usul ve esaslarla ilgili görüş bildirmek,
i) Ulaşım altyapısı tesisleri için ihtiyaç duyulan alanlara tesadüf eden orman ve maden ruhsat sahaları izinlerini almak,
ı) Bölge Müdürlükleri tarafından yukarıda belirtilen çalışmaları yönlendirmek ve izlemek,
j) Yıllık izin ve rapor alan personelin işlemlerini takip etmek,
k) Kırtasiye ve demirbaş malzemelerinin teminini sağlamak,
l) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

(4) Envanter, Kayıt ve CBS Şube Müdürlüğü

a) İlgili sektörlerce hazırlanan projelerin vaziyet planları esas alınarak kadastro mevzuatı doğrultusunda, ihtiyaç duyulması halinde uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarını temin ederek, kadastro paftaları ve memleket nirengisine dayalı olarak kamulaştırma ve irtifak hakkı tesisi planları ile ifraz planlarını yapmak veya yaptırmak,
b) Kamulaştırılacak veya irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazların; mahallinde tapu kayıtlarının çıkartılması, malik, zilyet ve yasal varislerinin tespit edilmesi, adres tespiti, vergi beyanlarının çıkartılması ve taşınmazlara ait muhdesat ve müştemilatın da dikkate alınarak tahmini bedelini tespit etmeye yönelik araştırmalar yapması ile bunların sonuçlandırılmasını sağlamak,
c) Kamulaştırılacak ve irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazların; ifraz planları ve beyannamelerini, ilgili Kadastro Müdürlüğünde büro ve arazi kontrollerini yaptırarak ifraz işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
d) Genel Müdürlüğün projelerinin coğrafi bir altlıkta etüt ve yapımının yürütüleceği, taşınmazlarının yönetileceği bir Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için coğrafi verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ile yazılım ve donanımı belirleyerek ulusal ve uluslararası standartlarda geliştirmek ve etkin kullanımını sağlamak,
e) Genel Müdürlükçe yürütülen kamulaştırma işlemlerinde kullanılan TAKPAS ve MERNİS’e erişimi sağlayan yazılımlar için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak protokol işlemlerini yürütmek, 
f) Maliye Hazinesi adına tescili gereken tapu kaydının İdare adına tahsis edilmesi, envanterlerin tutulması, bu taşınmazların mali tablolarda gösterilmesi, işletmeci İdarelere devir işlemlerini takip etmek,
g) Genel Müdürlüğün taşınmaz mülkiyeti ile ilgili konuları içeren sözleşme ve protokollerindeki usul ve esaslarla ilgili görüş bildirmek,
h) Bölge Müdürlükleri tarafından yukarda belirtilen çalışmaları yönlendirmek ve izlemek,
i) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

İLETİŞİM

ADRES:

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı

Hakkı Turayliç Caddesi No: 5  B Blok Kat: 4 06338 Emek/Çankaya/ANKARA


Tel: (0312) 203 15 62 (Daire Başkanlığı)

       (0312) 203 15 63 (Sekretarya)

       (0312) 203 17 98 (Kamulaştırma Şb. Md.)

       (0312) 203 16 03 (Harita Şb. Md.)

       (0312) 203 15 47 (İzinler ve Tahsisler Sb. Md.)

       (0312) 203 15 98 (Envanter, Kayıt ve CBS Şb. Md.)

 

Faks: (0312) 203 14 72

          (0312) 203 14 66