Hava Meydanları Daire Başkanlıkları

Hava Meydanları Altyapı Dairesi Başkanlığı

GÖREV TANIMI
Genel Müdürlüğümüzün yatırım programında yer alan hava meydanlarının inşaatlarına ilişkin, ihale işlemlerini yürütmek, sözleşmelerin imzalanmasını ve inşaatların sözleşme ve eklerine uygun olarak uygulanmasını sağlamak ile birlikte yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devrini sağlamaktır.
PLANLANAN PROJELER
Sayfa içeriği güncelleniyor.
İLETİŞİM

ADRES:

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
Hava Meydanları Altyapı Dairesi Başkanlığı

Hakkı Turayliç Caddesi No: 5  B Blok Kat: 8 06338 Emek/Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 203 15 67 / 68


Hava Meydanları Üstyapı Dairesi Başkanlığı

GÖREV TANIMI
HAVA MEYDANLARI ÜSTYAPI DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI

a) Genel Müdürlük veya başka kurum kuruluşlarca yapımı planlanan havalimanı terminal binaları ve mütemmim tesisleri, hangar, yayıncılık/haberleşme kuleleri, idari bina, hizmet binaları gibi üstyapı tesislerinin; yerleşim planları ve avan projelerinin oluşturulmasından mimari, statik, mekanik, elektrik, elektronik, haberleşme, peyzaj, harita vb. tüm disiplinlere ait uygulama projeleri ve imalat detaylarının hazırlanması süreçlerini yürütmek.
b) Diğer kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin ve ihtiyaç programlarının değerlendirilmesi neticesinde, ihtiyaç duyulan üstyapı projelerini hazırlatmak ve denetimlerinin yapılmasını sağlamak ve bu doğrultuda ilgili kurum ve kuruluşlar ile protokol oluşturarak onaya sunmak.
c) Üstyapı tesislerinin projelerine esas metraj, kesif ve şartnamelerinin oluşturulması ve İş Sonu (As-Built) projelerin onayına kadarki her türlü proje ve keşif çalışmaları ile yapım ihalelerinin yapılmasından sözleşme onayı, yer teslimi ve işin, ilgili teknik şartnameler ve mer'i mevzuat hükümleri kapsamında tamamlanarak yapının faaliyete açılmasına kadarki tüm yapım süreçlerine ait iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
ç) Tesislerin daha yüksek standartlarda yapılmasını temin etmek üzere, tüm ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerekli koordineyi sağlamak.
d) İhale neticesinde imzalanan sözleşme kapsamında, isin süresi ve sözleşme bedeli içinde tamamlanması için gerekli yönetim ve denetimi gerçekleştirmek.
e) Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen hükümler dahilinde, yapılacak tüm üstyapı imalatlarının, Teknik Şartnamede belirtilen tarifler gereğince fen ve sanat kaidelerine göre uygun olarak yaptırılmalarını sağlamak.
f) Yapımı devam eden işler kapsamında düzenlenen tüm yazışma, hakediş, iş programı, süre uzatımı, iş artışı, geçici ve kesin kabuller, İş Sonu (As-Built) projelerin onayı, kesin hesap, yeni birim fiyat tutanakları, vb. tüm iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
g) Devam eden iş kapsamında çıkacak aksaklıkları gidermek, gerekli görülmesi halinde proje revizyonu veya iş artışı gibi süreçlerin takibinin yapılmasını sağlamak, ödenek ve tahakkuk hususunda ilgili Daire Başkanlıkları ile koordine sağlamak.
ğ) Tamamlanan işlerle ilgili çıkabilecek sorunlarda işletmeci ile yüklenici koordinesini sağlamak ve onarım, tadilat gereken imalatların sözleşme hükümleri doğrultusunda yapımının takip edilmesini sağlamak.
h) Kontrol teşkilatı tarafından yürütülen yapım faaliyetleri hakkında düzenli olarak bilgi oluşturmak ve sunmak.
ı) Personelin iş dağılımını yapmak, işlerin zamanında bitirilmesi için, personel ile gerekli ilişki ve çalışma sisteminin kurulmasını, birimde çalışan tüm personelin devam ve disiplininin takip edilmesini, birimde görevli personelin yıllık izin tekliflerini ve geçici göreve uygun görüşlerinin takip edilmesini sağlamak.
i) Havacılık sektöründeki değişim ve teknolojik gelişmelerin uygulamalara yansıtılması doğrultusunda yeni yapı malzemeleri, araç, program ve cihazların tespiti yönünde çalışma yapmak, personelin teknik yönden gelişimi için eğitim, seminer gibi etkinliklere katılımını sağlamak, üstyapı tesisleri ile ilgili dünyadaki gelişmeleri, değişiklikleri yakından takip etmek ve zamanında proje bazında uygulanmasını sağlamak, gerekli yerlere bilgi aktarmak.
j) Başkanlık görev alan ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşlardan gelen kanun ve yönetmeliklerle ilgili koordinasyonu sağlayarak görüş hazırlamak, Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından Başkanlık görev alanı ile ilgili düzenlenen toplantıların koordinasyonunu sağlamak.
k) Verilen görevlerin yürütülmesine yönelik her türlü ihale, proje ve keşif hazırlanması ve onayı ile yapım işlerinin takibi, kabul ve iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi, teminat mektuplarının takibi dahil iş artışı, süre uzatımı, hakediş vb. her türlü iş ve işlemlerin mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
l) Genel Müdürlükçe verilecek diğer iş ve işlemleri yürütmek.

PLANLANAN PROJELER
Sayfa içeriği güncelleniyor.
İLETİŞİM

ADRES:

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
Hava Meydanları Üstyapı Dairesi Başkanlığı

Hakkı Turayliç Caddesi No: 5  B Blok Kat: 8 06338 Emek/Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 20316 37 -  203 16 38