Hava Meydanları Daire Başkanlıkları - Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü

Hava Meydanları Daire Başkanlıkları

Hava Meydanları Altyapı Dairesi Başkanlığı

GÖREV TANIMI
Genel Müdürlüğümüzün yatırım programında yer alan hava meydanlarının inşaatlarına ilişkin, ihale işlemlerini yürütmek, sözleşmelerin imzalanmasını ve inşaatların sözleşme ve eklerine uygun olarak uygulanmasını sağlamak ile birlikte yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devrini sağlamaktır.
PLANLANAN PROJELER
Sayfa içeriği güncelleniyor.
İLETİŞİM

ADRES:

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
Hava Meydanları Altyapı Dairesi Başkanlığı

Hakkı Turayliç Caddesi No: 5  B Blok Kat: 8 06338 Emek/Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 203 15 03 - 04


Hava Meydanları Üstyapı Dairesi Başkanlığı

GÖREV TANIMI
Şube Müdürlükleri Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1- Etüt ve Harita Şube Müdürlüğü:

a) Genel Müdürlük veya diğer kurum/kuruluşlarca yapımı planlanan havalimanları, heliportlar ve hava araçlarının uçuş operasyonunu gerçekleştirebileceği altyapı tesislerinin istikşaf, yer seçimi, mania planı çalışmaları, altyapı tesisleri için alternatif alanlar belirlenmesi, boyutlandırılması ve yerleşim planları ile kamulaştırmaya esas planların oluşturulması,
b) Alternatif alanların maliyet yönünden karşılaştırılabilmelerini teminen harita ve ölçüm çalışması yapmak,
c) Mania planı, yerleşim planı ve ön maliyet çalışmaları doğrultusunda, teknik ve mali yönden en uygun alternatifin tespitine yönelik çalışmalar yapmak, ilgili kurum/kuruluşlarla birlikte bu kapsamda değerlendirmeler yapmak, 
d) Yer seçimi etüdü ve mânia planı çalışmalarının mevzuat gereği yürütülmesi gereken faaliyetler için ilgili başkanlık, kurum ve kuruluşlarla koordine sağlamak, master plan çalışmalarını takip etmek, 
e) Mevcut havalimanlarının mania planları ile ilgili tüm talep ve Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren hususları takip etmek,
f) Görev alanındaki yapıların Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu ve fizibilite raporu çalışmalarını takip etmek,
g) Havalimanlarının daha yüksek standartlarda yapılmasını temin etmek üzere, ülkemiz hava sektöründeki diğer kurum ve kuruluşlar ile bilgi alışverişi yapmak,
h) Müdürlük personelinin iş dağılımını yapmak, işlerin zamanında bitirilmesi için personeli ile gerekli ilişki ve çalışma sistemini kurmak, birimde çalışan tüm personelin devam ve disiplinini takip etmek, birimde görevli personelin yıllık izin tekliflerini ve geçici göreve uygun görüşlerini Daire Başkanına bildirmek,
i) Havacılık sektöründeki değişim ve teknolojik gelişmelerin uygulamalara yansıtılması doğrultusunda araç, program ve cihazların tespiti yönünde çalışma yapmak, müdürlük personelinin teknik yönden gelişimi için eğitim, seminer gibi etkinliklere katılımını sağlamak. Altyapı ile ilgili dünyadaki gelişmeleri, değişiklikleri, yakından takip etmek ve zamanında proje bazında uygulanmasını sağlamak, gerekli yerlere bilgi aktarmak,
j) Makamca seçilmiş kurul ve komisyonlara üye veya başkan olarak katılmak ve tanzim edilen belgeleri imzalamak,
k) Daire Başkanlığınca verilecek diğer iş ve işlemleri yürütmek.

2- Altyapı Proje Şube Müdürlüğü:

a) Genel Müdürlük veya diğer kurum/kuruluşlarca yapımı planlanan havalimanları, heliportlar ve hava araçlarının uçuş operasyonunu gerçekleştirebileceği alanlarla ilgili olarak, hâlihazır harita, batimetri, hidrografik ve oşinografik çalışmaların takip ve onay faaliyetlerini yürütmek, bu hususla ilgili müdürlüklerle koordine kurmak,
b) Altyapı tesislerinin plan, profil, kesit, vaziyet vb. proje, metraj ve maliyetlerini oluşturmak, kesin, uygulama, revize uygulama ve nihai (as-built) projelerin onay süreçlerinin takibini ilgili şube müdürlükleri ile koordineli olarak yürütmek,
c) Genel Müdürlük yatırım programına alınan havalimanı projeleri ile diğer kurum ve kuruluşlarca yapımı planlanan havalimanlarına ait pist, apron, taksiyolu ve diğer altyapı tesislerinin yapım ihalesine esas kesin proje, metraj, özel birim fiyatların tarif ve şartnamelerini oluşturmak, işin maliyetlerini hazırlamak, ilgili şubelerle koordineli olarak ihaleye esas proje ve maliyet dosyalarını oluşturmak,
d) Genel Müdürlük veya diğer kurum ve kuruluşlarca yapımı planlanan veya devam eden altyapı tesisi inşaatlarına ait avan/kesin/uygulama projelerinin onay işlemlerini yürütmek, onaylandıktan sonra ilgililere dağıtımını sağlamak,
e) Altyapı tesislerinin, işin kontrol teşkilatından gelen kesin hesabına esas nihai (as-built) proje ile kesit ve kübaj hesaplarını inceleyerek onaya sunmak,
f) Genel Müdürlük sorumluluğundaki altyapı tesislerinin denetimini sağlamak üzere danışman (müşavir) firma olması halinde Genel Müdürlük, müşavir firma ve proje müellifi firma arasında, en doğru çalışma düzenini tesis etmek,
g) Havacılık sektöründeki değişim ve teknolojik gelişmelerin uygulamalara yansıtılması doğrultusunda yeni yapı malzemeleri, araç, program ve cihazların tespiti yönünde çalışma yapmak, müdürlük personelinin teknik yönden gelişimi için eğitim, seminer gibi etkinliklere katılımını sağlamak, 
h) Müdürlük personelinin iş dağılımını yapmak, işlerin zamanında bitirilmesi için personeli ile gerekli ilişki ve çalışma sistemini kurmak, birimde çalışan tüm personelin devam ve disiplinini takip etmek, birimde görevli personelin yıllık izin tekliflerini ve geçici göreve uygun görüşlerini Daire Başkanına bildirmek,
i) Makamca seçilmiş kurul ve komisyonlara üye veya başkan olarak katılmak ve tanzim edilen belgeleri imzalamak,
j) Daire Başkanlığınca verilecek diğer iş ve işlemleri yürütmek.

3- Üstyapı Etüt Proje Şube Müdürlüğü:

a) Genel Müdürlükçe görevlendirilen tüm üstyapı tesislerinin ihtiyaç programları ve kapasite hesaplarına esas avan projelerinin oluşturulmasından mimari, statik, elektrik, elektronik, mekanik, altyapı, peyzaj vb tüm disiplinlerle ilgili avan, kesin, uygulama, revize ve nihai (as built) proje, teknik şartname ve keşif çalışmalarını hazırlamak, hazırlatmak, tetkik ve onay süreçlerini takip etmek,
b) Mekanik, elektrik, elektronik, haberleşme, peyzaj, harita gibi tüm disiplinlere ait projelerin mimari ve statik projelerle uyumlu olmasını teminen proje kapsamında çalışan disiplinler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
c) Genel Müdürlük veya diğer kurum/kuruluşlarca yapımı planlanan havalimanlarının üstyapı tesislerine ait hazırlanan kesin ve uygulama projelerinin mer’i mevzuat hükümlerine göre uygunluğunu denetlemek, gerekli düzeltmeleri yaparak onaylanması için bir üst makama sunmak ve onaylandıktan sonra ilgililere dağıtımını sağlamak,
d) Genel Müdürlükçe görevlendirilmesi halinde, diğer kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin ve ihtiyaç programlarının değerlendirilmesi neticesinde Genel Müdürlüğümüz denetiminde yapımına karar verilen Havalimanı projeleri dışındaki işlerin, ihtiyaç duyulan üstyapı projelerini hazırlamak ve denetimlerini yapmak ve bu doğrultuda ilgili kurum ve kuruluşlar ile protokol oluşturarak onaya sunmak,
e) Proje süreci tamamlanana kadarki yazışma, hakediş, iş programı, süre uzatımı, iş artışı, geçici ve kesin kabuller gibi iş ve işlemleri yürütmek, ilgili şube müdürlükleri ile gerekli koordineyi sağlamak,
f) Havalimanlarının daha yüksek standartlarda yapılmasını temin etmek üzere, ülkemiz hava sektöründe diğer kurum ve kuruluşlar ile koordineyi sağlamak,
g) Müdürlük personelinin iş dağılımını yapmak, işlerin zamanında bitirilmesi için personeli ile gerekli ilişki ve çalışma sistemini kurmak, birimde çalışan tüm personelin devam ve disiplinini takip etmek, birimde görevli personelin yıllık izin tekliflerini ve geçici göreve uygun görüşlerini Daire Başkanına bildirmek,
h) Havacılık sektöründeki değişim ve teknolojik gelişmelerin uygulamalara yansıtılması doğrultusunda yeni yapı malzemeleri, araç, program ve cihazların tespiti yönünde çalışma yapmak, müdürlük personelinin teknik yönden gelişimi için eğitim, seminer gibi etkinliklerle katılımını sağlamak. Üstyapı tesisleri ile ilgili dünyadaki gelişmeleri, değişiklikleri yakından takip etmek ve zamanında proje bazında uygulanmasını sağlamak, gerekli yerlere bilgi aktarmak,
i) Bakanlığımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili düzenlenen toplantıların koordinasyonunu sağlamak, 
j) Makamca seçilmiş kurul ve komisyonlara üye veya başkan olarak katılmak ve tanzim edilen belgeleri imzalamak,
k) Daire Başkanlığınca verilecek diğer iş ve işlemleri yürütmek.

4- İhale Şube Müdürlüğü:

a) Genel Müdürlükçe yapımı planlanan üstyapı tesislerine ait avan projeler üzerinden, uygulama projelerinin teminine yönelik danışmanlık ve hizmet alımı ihaleleri ile görevlendirilmesi halinde yapım ihalelerini yapmak veya ihale komisyonlarına katılmak,
b) İhale neticesinde imzalanan sözleşme kapsamında; havalimanı üstyapı tesislerinin yapım ihalelerine esas etüt ve proje işleri ile ilgili gerekli ihale hazırlıklarını (Yaklaşık maliyet, uygulama projesi, teknik şartname vb.) yapmak, 
c) İşlerin projelerine esas metraj, yaklaşık maliyet, teknik ve idari şartnameler ile yapım ihalesine esas olacak tüm gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak hazırlanmasına yönelik gerekli çalışmaları yürütmek,
d) Havacılık sektöründeki değişim ve teknolojik gelişmelerin uygulamalara yansıtılması doğrultusunda yeni yapı malzemeleri, araç, program ve cihazların tespiti yönünde çalışma yapmak, müdürlük personelinin teknik yönden gelişimi için eğitim, seminer gibi etkinliklerle katılımını sağlamak. Üst yapı tesislerinde kullanılmak üzere yeni üretilen malzemelere ilişkin dünyadaki gelişmeleri, değişiklikleri, yakından takip etmek ve zamanında proje bazında uygulanmasını sağlamak amacıyla şartname ve tariflerini hazırlamak,
e) Yapım ve proje işlerine esas geçici ve kesin kabuller ile tasfiye ve fesih işlemlerine esas oluşturulan teknik heyete katılarak, yerinde incelemeler yapmak ve varsa gerekli eksik ve kusurları tespit edip gereğinin yapılmasını sağlamak,
f) Müdürlük personelinin iş dağılımını yapmak, işlerin zamanında bitirilmesi için personeli ile gerekli ilişki ve çalışma sistemini kurmak, birimde çalışan tüm personelin devam ve disiplinini takip etmek, birimde görevli personelin yıllık izin tekliflerini ve geçici göreve uygun görüşlerini Daire Başkanına bildirmek,
g) Makamca seçilmiş kurul ve komisyonlara üye veya başkan olarak katılmak ve tanzim edilen belgeleri imzalamak,
h) Daire Başkanlığınca verilecek diğer iş ve işlemleri yürütmek.

PLANLANAN PROJELER
Sayfa içeriği güncelleniyor.
İLETİŞİM

ADRES:

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
Hava Meydanları Üstyapı Dairesi Başkanlığı

Hakkı Turayliç Caddesi No: 5  B Blok Kat: 8 06338 Emek/Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 203 16 22 -  203 18 08