Yönetim Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı

GÖREV TANIMI


MADDE 23- (1) Yönetim Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:


a)  Genel Müdürlük personeli ile ilgili tüm işlemleri Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,

b)  Memur ve işçi personelin özlük dosy alarmın tutulması ve arşivlenmesini sağlamak.

c) Memur ve işçi personelin her türlü yasal izin işlemlerini Personel Bilgi Sistemi üzerinden güncellemek ve takip işlemlerini yapmak.

ç) Kuruma karşı açılan davalarda personelle ilgili savunmaya esas bilgi ve belgeleri Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletmek, personele ilişkin teftiş dosyalarını muhafaza etmek, memur ve işçi personelin icra dosyalarının takibini ve yazışmalarım yapmak.

d) Memur ve işçi sendikaları ile ilgili aidat kesintileri ve sendika üyeliğinden çekilme işlemlerini takip etmek.

e) Genel Müdürlük bünyesinde görev dağılımı, genelge, duyuru ve vekâlet yazılarını hazırlamak ve dağıtımını yapmak.

f) Personelin hizmet/hususi pasaport ve personel kimlik kartı işlemlerini Personel Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek.

g) Memur personelin maaş ve ek ödemeleri, ek özel hizmet tazminatı, vekâlet aylığı, aile yardımı ve ölüm yardımı ödemelerine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek.

ğ) İşçi personelin aylık ücret, ilave tediye, fazla mesai, giyim, ölüm yardımı, kıdem tazminatı, izin ücreti ödemelerine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek ve işçi tezkiyelerini, derece, kademe terfilerini hazırlamak.

h) Personelin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işlemlerin takibini yapmak.

ı) Aday memurların eğitim, sınav ve asaletlerinin tasdik işlemleri ile ilgili yazışmaları Personel Genel Müdürlüğü ile yapmak.

i) Personelin kuruma aidiyeti ile teknik bilgi ve kapasitesinin gelişimini sağlayıcı eğitim faaliyetlerini ve sosyal faaliyetleri Personel Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek, personelin bilgi ve becerilerini artırmak üzere verilebilecek eğitimler için ilgili birimlerle işbirliği yapmak, eğitim programı, kurs ve seminerlere katılacak personelin işlemlerini gerçekleştirmek.

j) Personelin hizmet içi eğitim planlarının hazırlanmasını koordine etmek, takibini yapmak.

k) Görevde yükselme eğitim ve sınavlarıyla ilgili olarak; sınav öncesi ve soması yapılacak iş ve işlemleri, ilgili mevzuata uygun bir şekilde Personel Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek.

1) Staj ve stajyerler ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak ve Genel Müdürlükte staj yapacak öğrencilerin staj çalışmalarının organize edilmesini sağlamak.

m) Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü demirbaş (makine, vasıta, teçhizat, yedek parça, masa, sandalye, sehpa vb.) ve tüketime yönelik (kırtasiye malzemesi) mal, malzeme ve teçhizatının teminini için gerekli iş ve işlemleri yapmak, stok seviyeleri ile ilgili plan ve programları hazırlamak.

n) Genel Müdürlük bünyesinde kullanılan tüm makine, teçhizat ve taşıtların bakım ve onarım işlerini yaptırmak, bu işlemlerin tahakkuk ve ödemelerini gerçekleştirmek.

o) Genel Müdürlük hizmet binalarının idamesi için periyodik kontrolerinin yapılarak varsa noksanlıkların giderilmesine yönelik küçük onarımların yapılmasını sağlamak.

ö) Elektrik, su, telefon, faks, araç yakıtı ve abonelik işlemlerinin takip edilmesi ve ödemelerinin yapılmasını sağlamak.

p) Diğer kamu kurum ve kuruluşlardan (DMO, TÜRKAK vb.) yapılacak kredili alımlarla (akreditasyon) ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

r) Genel Müdürlük bünyesinde kullanılan bilgisayar ve bilgi işlem sistemlerinin kurulumunun ve işletiminin yapılmasını sağlamak, dijitâl arşiv sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak.

s) Genel Müdürlüğün faaliyetlerine ilişkin katılım sağlanacak her türlü toplantı, seminer, konferans vb. etkinliklerde tanıtım yapmak için bilgi, veri ve dokümanları hazırlamak ve gerektiğinde sunum yapmak.

ş) Genel Müdürlükçe verilecek diğer iş ve işlemleri yürütmek.

DEVAM EDEN PROJELER
Sayfa içeriği güncelleniyor.
TAMAMLANAN PROJELER
Sayfa içeriği güncelleniyor.
PLANLANAN PROJELER
Sayfa içeriği güncelleniyor.
İLETİŞİM

ADRES:

-

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
Yönetim Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı

Hakkı Turayliç Caddesi No: 5  B Blok Kat: 2 06338 Emek/Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 203 17 22- (0312) 203 17 23
FOTOĞRAF VE VİDEO GALERİSİ

Küçük Çamlıca TV – Radyo Kulesi Elektrik İmalatları

Küçük Çamlıca TV – Radyo Kulesi Mekanik İmalatları

Çanakkale Karasal TV Verici Kulesi Elektrik ve Mekanik İmalatları

Bingöl Havalimanı Yolu Enerji Temini

Iğdır Havalimanı Pist Aydınlatması

Balıkçı Barınakları Aydınlatma İşleri

Balıkçı Barınakları Fener İmalatları

Balıkçı Barınakları Pedestal İmalatı (Teknelere Su ve Elektrik Sağlıyoruz.)